2. Beleggingen

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

21.240

22.685

Aankoop in boekjaar

50

-

Verkoop in boekjaar

-

-225

Herwaardering in boekjaar

-730

-1.220

Stand per 31 december

20.560

21.240

Terreinen en gebouwen maken deel uit van de beleggingsportefeuille. Hierop wordt niet afgeschreven. Alle terreinen en gebouwen zijn getaxeerd per 31 december 2021.

De verkrijgingsprijs van de gebouwen en terreinen voor eigen gebruik bedraagt per 31 december 2021 € 20.653.000,- (2020: € 20.603.000,-). De huuropbrengsten hiervan bedragen in 2021 € 2.347.000,- (2020: € 2.387.000,-) en de direct toerekenbare kosten bedragen € 1.740.000,- (2020: € 1.748.000,-). De netto-opbrengst van gebouwen en terreinen voor eigen gebruik, zijnde € 607.000,- (2020: € 639.000,-), is verantwoord als opbrengst uit beleggingen. De waardering van terreinen en gebouwen voor eigen gebruik is inclusief een cumulatieve herwaardering van € 93.000,- negatief (2020: € 637.000,- positief).

Overige terreinen en gebouwen

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

43.113

39.969

Aankoop in boekjaar

67

-

Herwaardering in boekjaar

5.548

3.144

Stand per 31 december

48.728

43.113

De verkrijgingsprijs van overige terreinen en gebouwen bedraagt per 31 december 2021 € 32.040.000,- (2020: € 31.973.000,-). De huuropbrengsten hiervan bedragen in 2021 € 1.635.000,- (2020: € 1.740.000,-) en de direct toerekenbare kosten bedragen € 268.000,- (2020: -€ 243.000,-). De negatieve direct toerekenbare kosten in 2020 worden veroorzaakt door een vrijval van eerder genomen reserveringen. De waardering van deze terreinen en gebouwen is inclusief een cumulatieve herwaardering van € 16.688.000,- positief (2020: € 11.140.000,- positief).

Overige financiële beleggingen

 

2021

2020

(in duizenden euro's)

Balanswaarde

Verkrijgingsprijs

Balanswaarde

Verkrijgingsprijs

Aandelen

61.097

46.466

47.013

43.566

Obligaties

37.171

37.688

-

-

Hypotheken

98.058

91.006

96.307

88.688

Uitstaande leningen

646

646

576

576

Stand per 31 december

196.972

175.806

143.896

132.830

Verloop overige financiële beleggingen

(in duizenden euro's)

Aandelen

Obligaties

Hypotheken

Uitstaande leningen

Totaal 2021

Totaal 2020

Stand per 1 januari

47.013

-

96.307

576

143.896

105.168

Aankopen en stortingen

8.552

38.008

6.026

466

53.052

77.292

Herwaardering ten gunste (- ten laste) van resultaat

13.800

-837

-3

-

12.960

3.624

Verkopen en aflossingen

-8.268

-

-4.272

-396

-12.936

-42.188

Stand per 31 december

61.097

37.171

98.058

646

196.972

143.896

Toelichting waarderingsmethode beleggingen 2021

(in duizenden euro's)

Genoteerde marktprijzen

Onafhankelijke taxaties

Waarderings- modellen

Andere methoden

Totaal 2021

Terreinen en gebouwen

-

20.560

48.728

-

69.288

Aandelen

61.097

-

-

-

61.097

Obligaties

37.171

-

-

-

37.171

Hypotheken

-

-

-

98.058

98.058

Uitstaande leningen

-

-

-

646

646

Stand per 31 december

98.268

20.560

48.728

98.704

266.260

Toelichting waarderingsmethode beleggingen 2020

(in duizenden euro's)

Genoteerde marktprijzen

Onafhankelijke taxaties

Waarderings- modellen

Andere methoden

Totaal 2020

Terreinen en gebouwen

-

21.240

43.113

-

64.353

Aandelen

39.854

-

-

7.159

47.013

Obligaties

-

-

-

-

-

Hypotheken

-

-

-

96.307

96.307

Uitstaande leningen

-

-

-

576

576

Stand per 31 december

39.854

21.240

43.113

104.042

208.249

Toelichting op waarderingen volgens andere methoden:

  • De aandelen gewaardeerd op andere methoden betreffen aandelen via niet-genoteerde Nederlandse en Europese Small Cap-aandelenfondsen waarin Bovemij belegt. Deze zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde, als benadering van de marktwaarde. De netto vermogenswaarde is afgeleid van aandelenmarktnoteringen.

  • De waarde van de hypotheekfondsen waarin Bovemij belegt wordt bepaald op basis van de netto vermogenswaarde van het fonds. De netto vermogenswaarde wordt gebruikt als benadering van de marktwaarde. De netto vermogenswaarde wordt bepaald door de waarde van de hypotheken in de fondsen. De waarde van de hypotheken in de fondsen wordt bepaald door de toekomstige contractuele kasstromen contant te maken, waarbij rekening wordt gehouden met vervroegde aflossingen door de hypotheekgever.

  • Uitstaande leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die meestal gelijk is aan de verstrekte hoofdsom (nominaal) onder aftrek van cumulatieve aflossingen, gecorrigeerd voor cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Gebouwen en terreinen

Onder gebouwen en terreinen zijn de gebouwen en terreinen voor eigen gebruik en woningprojecten voor commerciële verhuur opgenomen.

De gebouwen en terreinen voor eigen gebruik worden gewaardeerd op marktwaarde, welke middels taxaties wordt bepaald. De taxaties worden jaarlijks uitgevoerd of frequenter indien ontwikkelingen in de vastgoedmarkt daar aanleiding voor geven. De taxatie van de gebouwen en terreinen voor eigen gebruik is bepaald aan de hand van het gemiddelde van de BAR/NAR (bruto aanvangsrendement/netto aanvangsrendement) methode en de DCF (discounted cash flow) methode. Kasstromen worden bepaald aan de hand van bestaande huurcontracten, of een marktconform tarief in geval van leegstand. Hierbij wordt rekening gehouden met reeds bekende mutaties, verwachte exploitatiekosten en verwachte incidentele kosten, zoals groot onderhoud. De gehanteerde rentevoet wordt per object bepaald aan de hand van sector, regio en complexe opslagen. In de DCF methode wordt een afgeleid marktrendement variërend van 7,4% tot 8,1% gehanteerd. In de BAR/NAR methode wordt uitgegaan van een netto aanvangsrendement 6,5%.

De woningen voor commerciële verhuur worden gewaardeerd op marktwaarde. Deze is afgeleid van de gepubliceerde verkoopprijzen per vierkante meter van vergelijkbare objecten.

Aandelen

Aandelen worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen of netto vermogenswaarde.

De aandelen die worden gewaardeerd tegen genoteerde marktprijzen betreffen passieve aandelenbeleggingsfondsen die de MSCI Europe Index en MSCI World Index volgen.

Aandelen gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde staan geclassificeerd onder 'andere methoden' en betreffen bij Bovemij aandelen via niet-genoteerde Nederlandse en Europese Small Cap-fondsen die minimaal 5% van de aandelen in kleine ondernemingen houden. De marktwaarde van de aandelenfondsen is gebaseerd op de netto vermogenswaarde. De netto vermogenswaarde is afgeleid van de aandelenmarktnoteringen.

Obligaties 

Dit betreft Nederlandse staatsobligaties genoteerd op de openbare kapitaalmarkt en gewaardeerd tegen reële waarde.

Hypotheken

Bovemij participeert in Nederlandse hypotheekbeleggingsfondsen met een portefeuille van uitsluitend Nederlandse hypotheken die zijn verstrekt na 1 januari 2013. De particuliere Nederlandse woonhuizen dienen als onderpand. De hypotheekbeleggingsfondsen hebben de structuur van een fonds voor gemene rekening met een open-end karakter, met dien verstande dat de mate waarin participanten in en uit kunnen treden te allen tijde afhankelijk is van de hypothekenproductie, respectievelijk de beschikbare liquide middelen. De waardering van de hypotheekbeleggingsfondsen wordt bepaald op basis van de netto vermogenswaarde van het fonds. De netto vermogenswaarde wordt bepaald door de waarde van de hypotheken in de fondsen. De waarde van de hypotheken in de fondsen wordt bepaald door de toekomstige contractuele kasstromen contant te maken, waarbij rekening wordt gehouden met vervroegde aflossingen door de hypotheekgever.

Uitstaande leningen

Uitstaande leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die meestal gelijk is aan de verstrekte hoofdsom (nominaal) onder aftrek van cumulatieve aflossingen, gecorrigeerd voor cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.