Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2021

31-12-2020

    
    

Goodwill

1

6.366

-

    

Beleggingen

2

  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

228.314

199.281

Uitstaande leningen

 

5.273

4.982

  

233.587

204.263

    

Vlottende activa

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

1.162

736

Belastingvorderingen

 

1.693

36

Overige vorderingen en overlopende activa

 

9

128

  

2.864

900

    

Liquide middelen

 

19.932

20.728

    
  

262.749

225.891

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2021

31-12-2020

    
    

Eigen vermogen

3

  

Geplaatst kapitaal

 

2.035

2.035

Agioreserve

 

32.010

32.010

Herwaarderingsreserve

 

12.496

8.842

Wettelijke reserve

 

277

3.098

Overige reserves

 

162.207

126.499

Resultaat boekjaar

 

46.627

48.834

  

255.652

221.318

    

Voorziening negatief eigen vermogen deelneming

 

3.873

3.106

    

Overige voorzieningen

 

33

5

    

Schulden

   

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

27

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

-

66

Overige schulden en overlopende passiva

 

3.164

1.396

  

3.191

1.462

    
  

262.749

225.891