17. Beleggingslasten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Obligaties

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2021

Totaal 2020

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

1.740

268

42

-

-

486

2.110

4.646

3.998

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

730

-

-

837

488

-

-

2.055

1.646

Gerealiseerd verlies op beleggingen

-

-

-

-

49

-

-

49

4.835

 

2.470

268

42

837

537

486

2.110

6.750

10.479