10. Voorzieningen

Voorzieningen voor latente belastingen

(in duizenden euro's)

Stand per
1 januari

Wijzigingen Groep

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per
31 december

Egalisatiereserve

8.919

-

1.418

-1.182

-

9.155

Gebouwen en terreinen

4.808

-

1.454

-

-

6.262

Aandelen en hypotheken

2.390

-

3.204

-

-

5.594

Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer

-701

-

-7

-

-

-708

Immateriële vaste activa

-1.935

120

-1.852

-

-

-3.667

Verliescompensatie BOVAG Bovemij Platform

-931

-

-512

217

-

-1.226

Totaal 2021

12.550

120

3.705

-965

-

15.410

Overige voorzieningen

(in duizenden euro's)

Stand per
1 januari

Wijzigingen Groep

Reclassi- ficatie

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per
31 december

Jubileumuitkeringen medewerkers

881

-

-

97

-35

-439

504

Afkoop pensioenverplichting

374

-

6.400

3.041

-5.252

-

4.563

Niet opgenomen vakantiedagen

1.077

-

-

778

-583

-

1.272

Cascoschaden en onderhoud leaseauto's

698

-

-

3.403

-2.193

-1.285

623

Garantievoorziening Autotrust

-

1.142

-

3.262

-2.338

-488

1.578

Verplichting AFM

-

-

-

2.000

-

-

2.000

Totaal 2021

3.030

1.142

6.400

12.581

-10.401

-2.212

10.540

Onder 'wijzigingen groep' is de garantievoorziening van Autotrust opgenomen. Dit betreft de integrale opname van de per 22 januari aangekochte deelneming Autorust.

Onder 'reclassificatie' is de afkoop van pensioenverplichting verantwoord die in 2020 is genomen in verband met de afkoop van het onvoorwaardelijke recht op pensioen van oud-medewerkers die vallen onder de onvoorwaardelijke indexatieregeling. Deze post is voorgaand jaar verantwoord onder de overlopende passiva.

Bij de overige voorzieningen is de looptijd voor een bedrag van € 5.473.000,- korter dan één jaar.