Gesegmenteerde balans per 31 december 2020

Activa

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2020

Immateriële vaste activa

2.113

64

3.965

906

-

7.048

       

Beleggingen

297.054

80

100

193.185

-282.170

208.249

       

Vlottende activa

      

Vorderingen uit verzekeringen

58.790

-

-

-

-

58.790

Vorderingen uit hoofde van financial lease

-

329.831

-

-

-873

328.958

Overige vorderingen

15.212

5.765

3.337

3.075

-10.839

16.550

 

74.002

335.596

3.337

3.075

-11.712

404.298

       

Overige activa

      

Materiële vaste activa

1.438

16.451

1.177

599

-

19.665

Liquide middelen

208.100

7.244

2.355

22.862

-

240.561

 

209.538

23.695

3.532

23.461

-

260.226

       

Overlopende activa

      

Overlopende acquisitiekosten

21.028

-

-

-

-

21.028

Overige overlopende activa

30.667

-

368

70

-69

31.036

 

51.695

-

368

70

-69

52.064

       
 

634.402

359.435

11.302

220.697

-293.951

931.885

Passiva

(in duizenden euro's)

Verzeke-ringen

Financie-ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2020

Groepsvermogen en aandeel derden

175.346

23.932

-15.595

216.802

-183.685

216.800

       

Achtergestelde leningen

-

32.712

17.000

-

-9.600

40.112

       

Technische voorzieningen

411.899

-

-

-

-

411.899

       

Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen

16.737

756

-2.356

443

-

15.580

       

Schulden

      

Schulden uit verzekeringen

12.458

-

-

-

-

12.458

Schulden aan kredietinstellingen

-

292.745

873

-

-89.758

203.860

Belastingen en overige schulden

6.257

8.602

10.779

1.549

-10.840

16.347

 

18.715

301.347

11.652

1.549

-100.598

232.665

       

Overlopende passiva

11.705

688

601

1.903

-68

14.829

       
 

634.402

359.435

11.302

220.697

-293.951

931.885

In de kolom Intercompany is een presentatiewijziging doorgevoerd ten opzichte van voorgaand jaar, de vorderingen en schulden zijn, waar van toepassing,  gesaldeerd ten behoeve van het inzicht.