Bestuurdersverklaring

Bestuurders verklaren, voor zover hen bekend, dat:

  • de jaarrekening, zoals opgenomen in dit verslag, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst over het boekjaar van Bovemij N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

  • het verslag van de Raad van Bestuur, zoals opgenomen in dit verslag, een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van Bovemij N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. In het bestuursverslag zijn de wezenlijke risico’s waarmee Bovemij N.V. wordt geconfronteerd, beschreven.

Onder verwijzing naar best practice bepaling 1.4.3 van de Corporate Governance Code 2016 verklaart de Raad van Bestuur dat:

  • het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

  • voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat;

  • het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en

  • in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.

Voor deze verklaring maakt de Raad van Bestuur gebruik van het interne controlesysteem dat is gebaseerd op het three lines of defense model en is beschreven in het hoofdstuk Risicomanagement als onderdeel van het bestuursverslag. De effectieve werking hiervan in 2021 is door de Raad van Bestuur vastgesteld, mede op basis van de werkzaamheden en rapportages van de Internal Audit Functie. Voor de beoordeling of het is gerechtvaardigd om de financiële verslaggeving op going concern basis op te stellen, baseert de Raad van Bestuur zich op de intern opgestelde meerjarenprognose en de in 2021 uitgevoerde ORSA.