Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Algemeen

Op grond van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder afdeling 15, zijn de voor verzekeringsmaatschappijen geldende voorschriften voor de jaarrekening toegepast.

De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Alle bedragen in de jaarrekening zijn in duizenden euro’s vermeld, tenzij anders aangegeven.

De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat na belastingen van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het resultaat na belastingen uit eigen bedrijfsuitoefening.

Activiteiten

Bovemij N.V. (KvK-nummer 10027450), gevestigd te Nijmegen, heeft drie hoofdactiviteiten, waarbij de activiteiten primair zijn gericht op de mobiliteitsbranche. Bovemij verzekert, financiert en verzorgt data-activiteiten via platforms voor mobiliteitsbedrijven en hun klanten.

Continuïteit

Bovemij N.V. heeft een specifieke beoordeling gemaakt van de huidige en toekomstige situatie, inclusief liquiditeit- en solvabiliteitsprognoses voor tenminste de komende twaalf maanden, van de mogelijkheid om de continuïteitveronderstelling te handhaven. Op basis van deze beoordeling is Bovemij van mening dat er geen gerede twijfel bestaat ten aanzien van de continuïteitsveronderstelling die aan deze jaarrekening ten grondslag ligt.

Presentatiewijzigingen

De in deze jaarrekening ter vergelijking opgenomen cijfers over 2020 zijn, waar nodig, ten behoeve van het inzicht geherrubriceerd en toegelicht. Zie uitloopresultaten 9. Technische voorzieningen en de Gesegmenteerde balans per 31 december 2020. 

Bij een aantal posten in de balans en winst-en-verliesrekening staat een genummerde verwijzing naar de overeenkomstig genummerde toelichtingen elders in de jaarrekening.

Gebruik van schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat Bovemij schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde activa en verplichtingen en de gerapporteerde baten en lasten voor de verslagperiode. De belangrijkste schattingen betreffen het vaststellen van de [1] verzekeringstechnische en overige voorzieningen, [2] waardering van beleggingen en [3] vorderingen uit hoofde van financial lease.

De situaties worden hierbij beoordeeld op basis van beschikbare financiële informatie, marktgegevens, ervaring en andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. Hoewel deze schattingen met betrekking tot actuele gebeurtenissen naar beste weten van het management worden gemaakt, bestaat de mogelijkheid dat de feitelijke uitkomsten afwijken van de schattingen. Om dit risico te minimaliseren worden de schattingen en onderliggende veronderstellingen jaarlijks beoordeeld en waar nodig herzien. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Voor de gehanteerde methodiek en aannames bij het vaststellen van de verzekeringstechnische voorzieningen en de waardering van de financiële beleggingen wordt verwezen naar de paragrafen ‘Technische en overige voorzieningen’,  ‘Beleggingen’ en 'Vorderingen uit hoofde van financial lease' in de toelichting op de balans.

Schattingswijzigingen

In de jaarrekening van 2021 is ten opzichte van de jaarrekening van 2020 de volgende schattingswijziging opgenomen:

  • In de jaarrekening voor 2021 is onder de balanspost overige voorzieningen voor de eerste maal een voorziening opgenomen voor de toekomstige inkoop van pensioenverplichtingen inactieven die voorheen een onvoorwaardelijke indexatieregeling als onderdeel van hun pensioen hadden. De inactieven hebben een aanbod gekregen tot afkoop van deze indexatieverplichting, vergelijkbaar met het aanbod actieven. Een gedeelte van de inactieven heeft niet ingestemd met de afkoop in 2021 en voor deze inactieven zal een jaarlijks indexatie worden ingekocht. Voor de berekening van deze voorziening per ultimo 2020 en 2021 wordt gebruik gemaakt van aannames omtrent inflatie en disconteringsvoet, zoals nader toegelicht in de Grondslagen voor de waardering van activa passiva, overige voorzieningen. Het effect van deze schattingswijziging bedraagt € 1 miljoen.