Gesegmenteerde balans per 31 december 2021

Activa

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data en overig

Groep

Inter- company

Totaal 2021

Immateriële vaste activa

4.514

47

196

6.366

-

11.123

       

Beleggingen

338.898

363

-

222.134

-295.135

266.260

       

Vlottende activa

      

Vorderingen uit verzekeringen

47.752

-

-

-

-369

47.383

Vorderingen uit hoofde van financial lease

-

288.340

-

-

-

288.340

Overige vorderingen

5.353

3.250

4.659

6.211

-5.300

14.173

 

53.105

291.590

4.659

6.211

-5.669

349.896

       

Overige activa

      

Materiële vaste activa

1.163

13.633

203

991

-

15.990

Liquide middelen

191.622

4.164

10.946

24.100

-

230.832

 

192.785

17.797

11.149

25.091

-

246.822

       

Overlopende activa

      

Overlopende acquisitiekosten

25.193

-

-

-

-

25.193

Overige overlopende activa

32.160

-

126

-

-

32.286

 

57.353

-

126

-

-

57.479

       
 

646.655

309.797

16.130

259.802

-300.804

931.580

Passiva

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data en overig

Groep

Inter- company

Totaal 2021

Groepsvermogen en aandeel derden

193.833

25.384

-13.305

251.442

-209.281

248.073

       

Achtergestelde leningen

-

31.453

23.699

-

-12.853

42.299

       

Technische voorzieningen

410.862

-

-

-

-

410.862

       

Voorzieningen voor latente belastingen en overige voorzieningen

27.138

758

-2.985

1.039

-

25.950

       

Schulden

      

Schulden uit verzekeringen

3.773

-

369

-

-368

3.774

Schulden aan kredietinstellingen

-

248.848

-

-

-73.001

175.847

Belastingen en overige schulden

7.880

2.935

7.968

2.999

-5.301

16.481

 

11.653

251.783

8.337

2.999

-78.670

196.102

       

Overlopende passiva

3.169

419

384

4.322

-

8.294

       
 

646.655

309.797

16.130

259.802

-300.804

931.580