4. Overige activa

Materiële vaste activa

(in duizenden euro's)

Kantoor- inventaris

Informatie- verwerkende systemen

Vervoer- middelen

Totaal 2021

Totaal 2020

Stand per 1 januari

     

Aanschaffingskosten

7.900

5.193

22.920

36.013

41.387

Afschrijvingen

-6.273

-4.470

-5.605

-16.348

-16.909

 

1.627

723

17.315

19.665

24.478

      

Mutaties in de boekwaarde

     

Wijzigingen groep - investeringen

138

100

18

256

-

Wijzigingen groep - afschrijvingen

-68

-85

-6

-159

-

Investeringen

80

982

5.656

6.718

6.610

Afschrijvingen

-431

-662

-3.967

-5.060

-4.756

Desinvesteringen

-230

-688

-9.139

-10.057

-11.984

Afschrijvingen desinvesteringen

191

672

3.764

4.627

5.317

 

-320

319

-3.674

-3.675

-4.813

      

Stand per 31 december

     

Aanschaffingskosten

7.888

5.587

19.455

32.930

36.013

Afschrijvingen

-6.581

-4.545

-5.814

-16.940

-16.348

 

1.307

1.042

13.641

15.990

19.665

De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is. Leaseauto's waarop wel een terugkoopverplichting van toepassing is worden verantwoord bij vorderingen uit hoofde van financial lease.

De voertuigen worden verhuurd uit hoofde van operational leasecontracten. Alle voertuigen hebben een kenteken geregistreerd bij het RDW, het betreft zowel personenvoertuigen als bestelwagens. Bovemij Financieringsmaatschappij heeft als lessor het juridisch en economsich eigendom op deze voertuigen. Deze leasecontracten kennen een vast rentepercentage gedurende de looptijd van het contract. Contracten kunnen stilzwijgend worden verlengd.

De bruto investering bestaat uit de aankoopwaarde van de auto onderliggende aan de lease en geactiveerde initiële directe kosten. De contante waarde van de operational leaseportefeuille, bestaande uit afschrijving en rente, wordt verdisconteerd tegen de impliciete rentevoet uit het leasecontract. Omdat de contante waarde verdisconteerd wordt tegen de impliciete rentevoet en alle betalingen gegarandeerd zijn inclusief de restwaarde, is de bruto investering in de lease minimaal gelijk aan de contante waarde. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de operational leaseportefeuille zijn er geen indicaties voor een impairment.

Er zijn geen onverdiende rentebaten. Er zijn geen cumulatieve waardeverminderingen op de contante waarde in mindering gebracht. Voorzieningen voor oninbaarheid voor reeds gefactureerde leasetermijnen staan verantwoord onder de debiteuren niet-verzekeringstechnische activiteiten. Er zijn geen voorwaardelijke leasebetalingen verwerkt als opbrengst omdat er geen aanvullende voorwaarden zijn op de leasebetalingen, anders dan het verstrijken van tijd.

De reële waarde van de vervoermiddelen (operational lease-contracten) bedraagt per 31 december 2021 € 13.779.000,-. Er zijn in 2021 voor € 492.000,- aan bijzondere waardeverminderingen opgenomen voor voertuigen zonder leasecontract. Deze last is in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder de kostprijs van de omzet bij het resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten.

Minimale leasebetalingen operational lease bij Bovemij Financieringsmaatschappij:

  • Binnen één jaar na balansdatum: € 2.331.000,-

  • Tussen één en vijf jaar na balansdatum: € 1.765.000,-

  • Langer dan vijf jaar na balansdatum: € 0,-

Liquide middelen

(in duizenden euro's)

2021

2020

ING Bank

85.320

93.382

Rabobank

82.448

85.203

ABN AMRO

62.831

61.862

Overige banken

233

114

Stand per 31 december

230.832

240.561

De liquide middelen staan vrij ter beschikking, zijn direct opeisbaar en worden tegen reële waarde gewaardeerd.