2. Beleggingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

199.281

188.072

Resultaat deelnemingen

49.659

48.637

Dividenduitkering van deelnemingen

-42.476

-39.990

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen

767

163

Kapitaalstorting deelnemingen

14.552

-

Verwerving deelnemingen

958

-

Liquidatie deelnemingen

3.465

-

Overige mutaties

2.108

2.399

Stand per 31 december

228.314

199.281

Specificatie deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2021

2020

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

193.833

175.348

Bovemij Financieringen B.V.

25.384

23.932

Autotrust Holding B.V.

1.637

-

Bovemij Platform Holding B.V.

4.091

-

Bovemij Interne Diensten B.V.

3.369

1

Stand per 31 december

228.314

199.281

Uitstaande leningen

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

4.982

4.988

Leningen verstrekt

5.853

3.000

Leningen afgelost

-2.500

-700

Mutatie voorziening leningen verstrekt aan deelnemingen met negatief eigen vermogen

-3.062

-2.306

Stand per 31 december

5.273

4.982

De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € 2.000.000,- (2020: € 2.000.000,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 10.853.000,- (2020: € 7.500.000,-) onder aftrek van de negatieve deelneming van BOVAG Bovemij Platform B.V., zijnde € 7.580.000,- (2020: € 4.518.000,-). De lening die is verstrekt aan RDC heeft een looptijd van één tot drie jaar en de rente bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft een looptijd van één tot vijf jaar en de rente bedraagt 4%.

Bovemij N.V. is in 2021 met BOVAG Bovemij Platform B.V. overeengekomen om een deel van de achtergestelde lening kwijt te schelden. Deze kwijtschelding bedraagt € 2.500.000,- en is verantwoord onder de afgeloste leningen.