Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2021

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Eliminaties

Totaal 2021

       

Resultaat technische rekening

80.960

-

-

-

612

81.572

       

Resultaat beleggingen

7.167

-116

-890

306

-1.294

5.173

       

Niet-verzekeringstechnische activiteiten

Omzet

487

31.709

26.437

-

-1.349

57.284

Kostprijs van de omzet

-19

-21.035

-12.319

-

2.031

-31.342

Beheerskosten

-1.132

-9.173

-29.499

-9.409

-

-49.213

Overige baten (+) en lasten (-)

-

-1.323

23

-

-

-1.300

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

-664

178

-15.358

-9.409

682

-24.571

       

Andere baten (+) en lasten (-)

-4.237

-

-

-

-

-4.237

       

Resultaat voor belastingen

83.226

62

-16.248

-9.103

-

57.937

       

Belastingen

-22.417

-9

2.816

2.739

-

-16.871

       

Resultaat na belastingen

60.809

53

-13.432

-6.364

-

41.066

       

Resultaat aandeel derden

-

-

-

5.561

-

5.561

       

Resultaat na belastingen toekomend aan Bovemij N.V.

60.809

53

-13.432

-803

-

46.627

Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.

In de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening is de interne omzet binnen het segment Data ten bedrage van € 488.000,- geëlimineerd. Tevens heeft in de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening eliminatie plaatsgevonden van de € 1.294.000,- rente die vanuit het segment Verzekeringen in rekening is gebracht bij het segment Financieren.