12. Overlopende passiva

Overlopende passiva

(in duizenden euro's)

2021

2020

Reservering pensioenen

233

6.659

Reservering balansgratificatie personeel

1.876

2.292

Verplichting inkoop eigen certificaten

1.219

-

Overige overlopende passiva

4.966

5.878

Totaal

8.294

14.829

De post verplichting inkoop eigen certificaten wordt nader toegelicht onder de beloning bestuurders. De overlopende passiva hebben overwegend een kortlopend karakter en de boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde. 

Niet in de balans opgenomen regelingen

Leaseverplichtingen

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Bovemij zijn operationele leaseverplichtingen aangegaan met een gemiddelde looptijd van twee jaar. Per balansdatum bedraagt de som van de verschuldigde maandelijkse termijnen € 2.390.000,- (2020: € 2.447.000,-). Hiervan vervalt € 999.000,- na één jaar en € 1.391.000,- vervalt tussen de één en vijf jaar.

Huurverplichtingen

Bovemij heeft voor drie panden huurverplichtingen:

  • Het huurcontract voor het pand dat in gebruik is van RDC loopt tot en met 31 december 2022 en heeft een huurprijs van € 547.000,- per jaar die jaarlijks wordt geïndexeerd.

  • Het huurcontract voor het pand dat in gebruik is van Autotrust loopt tot en met 30 september 2024 en heeft een huurprijs van € 67.000,- per jaar die jaarlijks wordt geïndexeerd.

  • Het huurcontract voor het pand dat in gebruik is van Enra locatie Duitsland loopt tot en met 30 november 2024 en heeft een huurprijs van € 42.000,- per jaar die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij van Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Op 1 juli 2003 is na overleg tussen verzekeraars, de overheid en de Pensioen- en Verzekeringskamer inzake het terrorismeverzekeringsprobleem de NHT, de zogenaamde terrorismepool, van start gegaan. De terrorismepool waarin verzekeraars, herverzekeraars en de overheid deelnemen maakt het mogelijk om op een verantwoorde wijze dekking te blijven bieden voor terrorismerisico’s. Voor verzekeraars is het risico gemaximeerd tot € 200 miljoen. Bovemij neemt deel aan de NHT en staat vanaf 1 januari 2020 garant voor haar aandeel (het obligo) in de 1e layer (zijnde € 200 miljoen) tot maximaal € 1.404.000,-.

Investeringsverplichtingen

Ten behoeve van de vervanging van het verzekeringstechnische automatiseringssysteem voor bedrijfsmatige verzekeringen heeft Bovemij per 31 december 2021 een investeringsverplichting van € 1.300.000,- aan de leverancier van dit systeem.

Aansprakelijkheidsstelling

Overeenkomstig artikel 403, lid 1, Titel 9 Boek 2 BW heeft Bovemij N.V. een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor de groepsmaatschappijen, met uitzondering van Bovemij Juridische Diensten B.V., Bovemij Services Holding B.V. (gefuseerd per 31 juli 2021), Quakel Assuradeuren B.V., IsHelder B.V. (geliquideerd per 30 september 2021), Bovemij Financieringsmaatschappij B.V., Bovemij Financieringen B.V., BOVAG Bovemij Platform B.V., Autotrust Holding B.V. en dochters (aankoop 22 januari 2021) en Impact Software N.V.

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid Bovemij N.V. vormt tezamen met haar 100% dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle entiteiten die deel uitmaken van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting. Bovemij N.V. belast de vennootschapsbelasting door aan de dochtermaatschappijen op basis van het commerciële resultaat van betreffende entiteit, met uitzondering van verliesverrekening.

Tevens maakt Bovemij N.V. met haar 100% dochterondernemingen onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Uitzonderingen hierop zijn Bovemij Platform Holding B.V., viaBovemij.nl en de Autotrust-groep. Voor de fiscale eenheid omzetbelasting geldt dat alle vennootschappen die deel uitmaken van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle  belastingschulden van alle verschillende belastingmiddelen.

Garantstelling externe financiering Bovemij Financieringsmaatschappij B.V.

Bovemij N.V. staat garant voor de verplichtingen die uit hoofde van externe financiering door Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. zijn aangegaan. Deze garantstelling heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de externe financiering, ingaande vanaf 23 april 2021, zie schulden aan kredietinstellingen.

Melding compliance-issue

Naar aanleiding van het in 2019 door de Raad van Commissarissen uitgevoerd onderzoek naar het overtreden van de compliance regels heeft de AFM en DNB onderzoek gedaan. 

In februari 2022 ontving N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij van de AFM een voorgenomen besluit tot het opleggen van een boete met een basisbedrag van € 2.000.000,- voor het overtreden van het provisieverbod bij een casus in de periode 2014-2019. Deze last die nog kan wijzigen is in de jaarrekening van 2021 verantwoord en is de beste inschatting op basis van de beschikbare informatie op dit moment. De komende periode presenteert Bovemij zijn zienswijze aan de AFM.

DNB heeft haar onderzoek afgerond en wettelijke overtredingen op het gebied van compliance vastgesteld bij de schadeverzekeraar in de periode 2014-2018. Of DNB daarvoor een sanctie oplegt is niet bekend. Het is voor de vennootschap daarom niet mogelijk om de eventuele financiële consequenties als gevolg van de resultaten van het DNB onderzoek in te schatten.