Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2021

31-12-2020

    

Immateriële vaste activa

1

  

Software

 

4.620

7.048

Goodwill

 

6.503

-

Portefeuillerechten

 

-

-

  

11.123

7.048

    

Beleggingen

2

  

Terreinen en gebouwen

   

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

 

20.560

21.240

Overige terreinen en gebouwen

 

48.728

43.113

  

69.288

64.353

    

Overige financiële beleggingen

   

Aandelen

 

61.097

47.013

Obligaties

 

37.171

-

Hypotheken

 

98.058

96.307

Uitstaande leningen

 

646

576

  

196.972

143.896

    

Vorderingen

3

  

Vorderingen uit herverzekering

 

8.147

194

Vorderingen uit directe verzekering

 

3.700

6.873

Vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering

 

35.536

51.723

Vorderingen uit hoofde van financial lease

 

288.340

328.958

Overige vorderingen

 

14.173

16.550

  

349.896

404.298

    

Overige activa

4

  

Materiële vaste activa

 

15.990

19.665

Liquide middelen

 

230.832

240.561

  

246.822

260.226

    

Overlopende activa

5

  

Overlopende acquisitiekosten

 

25.193

21.028

Overige overlopende activa

 

32.286

31.036

  

57.479

52.064

    
  

931.580

931.885

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2021

31-12-2020

    

Groepsvermogen

6

255.652

221.318

    

Aandeel derden

7

-7.579

-4.518

    

Achtergestelde leningen

8

42.299

40.112

    

Technische voorzieningen

9

  
    

Voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

158.135

149.375

-Aandeel herverzekeraars

 

4.770

7.719

  

153.365

141.656

    

Voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

288.361

300.406

-Aandeel herverzekeraars

 

49.158

48.452

  

239.203

251.954

    

Overige technische voorzieningen

 

18.294

18.289

    
  

410.862

411.899

    

Voorzieningen

10

  

Voorziening voor latente belastingen

 

15.410

12.550

Overige voorzieningen

 

10.540

3.030

  

25.950

15.580

    

Schulden

11

  

Schulden uit herverzekering

 

365

4.493

Schulden uit directe verzekering

 

3.409

7.965

Schulden aan kredietinstellingen

 

175.847

203.860

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2.600

2.683

Overige schulden

 

13.881

13.664

  

196.102

232.665

    

Overlopende passiva

12

8.294

14.829

    
  

931.580

931.885