Samenstelling en deskundigheid

De Raad van Commissarissen van de holding is gelinkt met de Raad van Commissarissen van de schadeverzekeraar via de gezamenlijke voorzitter van de Raden van Commissarissen. Dit verslag is geschreven vanuit de Raad van Commissarissen van holding Bovemij N.V. Het verslag van de Raad van Commissarissen van de verzekeraar is opgenomen in het jaarverslag van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Om die reden zijn in artikel 2 van het Reglement Raad van Commissarissen Bovemij N.V. vereisten opgesteld waaraan de samenstelling van de RvC dient te voldoen en wordt gewerkt met een profielschets ten behoeve van de gewenste invulling van de RvC. 

Bij de selectie van leden van RvB en de RvC streeft Bovemij naar selectie van de beste kandidaat en naar een balans tussen leeftijd, geslacht, werkervaring en opleidingsachtergrond.

George Seitzinger is benoemd tot de Raad van Commissarissen van Bovemij N.V. in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2021.

De RvC van Bovemij N.V. is als volgt samengesteld vanuit de volgende profielen:

  • Arjen Dorland - Voorzitter RvC Bovemij N.V. en N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij (linking pin). Profiel financiële instellingen en digitale strategie.

  • Norbert van den Eijnden - Profiel automotive en leasing

  • Jaco Remijn - Profiel automotive en BOVAG

  • Corinne Weeda-Hoogstad - Profiel financieel en risk

  • George Seitzinger - Profiel automotive en BOVAG

Personalia

 

G.J.N.H. (Gerlach) Cerfontaine (afgetreden per 23 april 2021)

A.C. (Arjen) Dorland (voorzitter vanaf 23 april 2021)

N. (Norbert) van den Eijnden

J.E. (Jaco) Remijn

C. (Corinne) Weeda - Hoogstad

G.H. (George) Seitzinger

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Geslacht

Man

Man

Man

Man

Vrouw

Man

Leeftijd

74

66

62

54

53

56

Nationaliteit

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

In functie

Benoemd in 2015 voor een periode van 4 jaar en in 2019 herbenoemd voor een periode van 2 jaar tot aan de AvA 2021

Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 24 april 2020 voor een periode van 4 jaar

Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 24 april 2020 voor een periode van 4 jaar

Benoemd op de Buitengewone Aandeelhouders-vergadering van 5 juni 2020 voor een periode van 4 jaar

Benoemd op de Buitengewone Aandeelhouders-vergadering van 16 juli 2020 voor een periode van 4 jaar

Benoemd op de Aandeelhouders-vergadering van 23 april 2021 voor een periode van 4 jaar

Relevante nevenfuncties

Voorzitter Advisory Commitee Gilde Healthcare

Vice-voorzitter RvC ABN AMRO Bank
Vice-voorzitter Rvc Essent NV
Voorzitter RvT Haaglanden Medisch Centrum
Voorzitter RvT Naturalis
Voorzitter RvT Japanmuseum Sieboldhuis

Voorzitter Stichting Duurzame Vecht
Zelfstandig adviseur in de (auto)mobiliteits-branche

Algemeen Directeur Broekhuis Groep

CFO International Card Services
Lid RvC Florensis
Voorzitter RvC ABN AMRO Captive N.V.

Algemeen Directeur - Van Dijk Groep Woerden BV
Lid Raad van Advies Beesd Infra Management BV
Bestuurder Stichting Duizend Assen

Financiële belangen van commissarissen

De huidige leden van de Raad van Commissarissen hebben geen direct of indirect financieel belang in de vennootschap.

Commissies

De Raden van Commissarissen hebben in het voorjaar van 2019 besloten tot instelling van een tweetal commissies, te weten een Audit en Risk Commissie (ARC) en een Nominatie en Remuneratie Commissie (NRC). Deze beide commissies functioneren beide als voorbereidend adviesorgaan voor de Raden van Commissarissen. 

De Raad van Commissarissen heeft Corinne Weeda-Hoogstad benoemd als lid en voorzitter en Norbert van den Eijnden benoemd als lid van de ARC. Vergaderingen van de ARC worden bijgewoond door de CFRO en kunnen op basis van een standing invitation worden bijgewoond door de CEO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In 2021 zijn de leden van de ARC bij alle zeven bijeenkomsten aanwezig geweest. Belangrijkste onderwerpen zijn de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging, de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de besluitvoorbereiding hierover richting de Raad van Commissarissen. De externe accountant heeft op relevante agendapunten deelgenomen aan de bijeenkomsten van de ARC.

De NRC is in 2021 twee keer bijeengekomen. De NRC wordt voorgezeten door Arjen Dorland. Overige leden zijn Jaco Remijn, Hans Coffeng. Arjen en Jaco zijn 100% aanwezig geweest. Belangrijkste onderwerpen zijn het benchmarkonderzoek naar de remuneratie van de Raad van Bestuur en het vaststellen van de remuneratie, het bespreken van de prestatiecriteria voor het komende jaar en de werving van een nieuwe CEO en de vaststelling van de tijdelijke portefeuilleverdeling van de Raad van Bestuur.