Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro's)

 

2021

2020

Stand liquide middelen per 1 januari

 

240.561

208.240

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Resultaat na belastingen

 

46.627

48.834

Aandeel derden

7

-3.061

-2.306

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

4

5.060

4.756

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa

1

5.129

5.033

Waardeverandering beleggingen

2

-17.778

-5.548

Mutatie vorderingen uit hoofde van financial lease

3

40.618

-6.365

Mutatie technische voorzieningen

9

-1.037

-109

Mutatie voorziening voor latente belastingen

10

2.740

-67

Mutatie overige voorzieningen

10

6.368

824

Mutatie overige operationele activiteiten

 

-7.578

14.125

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

77.088

59.177

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

   

Investeringen en aankopen

   

Aankopen beleggingen

2

-53.169

-77.292

Acquisitie deelnemingen, netto van geacquireerde liquide middelen

 

-5.399

-

Investeringen materiële vaste activa

4

-6.718

-6.610

Investeringen immateriële vaste activa

1

-2.560

-2.550

Desinvesteringen en verkopen

   

Verkopen beleggingen

2

12.936

42.413

Desinvesteringen materiële vaste activa

4

5.430

6.667

Desinvesteringen immateriële vaste activa

1

782

708

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

 

-48.698

-36.664

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Inkoop/verkoop eigen certificaten

 

-1.204

-153

Dividenduitkering

 

-11.089

-9.665

Opgenomen financieringen

8, 11

57.511

89.675

Afgeloste financieringen

8, 11

-83.337

-70.049

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-38.119

9.808

Mutatie liquide middelen

 

-9.729

32.321

Stand liquide middelen per 31 december

 

230.832

240.561

De nummering in het kasstroomoverzicht verwijst naar de nummering in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. De mutatie van overige operationele activiteiten in het kasstroomoverzicht betreft de mutatie in het boekjaar van de vorderingen, de overlopende activa, de schulden en de overlopende passiva. Voor de kasstroom inkoop/verkoop eigen certificaten en de kasstroom uit dividenduitkering, zoals opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten, wordt verwezen naar de specificatie van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.