Financiële resultaten  

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekerings-, financierings- en data- & platformactiviteiten. In de gesegmenteerde balans en de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening worden deze activiteiten elk als een segment weergegeven.

Impact van coronapandemie en investeringen in de strategie van Bovemij bepalen het resultaat

Het resultaat na belastingen van Bovemij bedraagt € 46,6 miljoen in 2021 en ligt daarmee op een vergelijkbaar niveau als het resultaat na belastingen in 2020 van € 48,8 miljoen.

De resultaten van Bovemij worden in 2021 nog steeds positief beïnvloed door de coronapandemie. Dit uit zich met name in het technisch resultaat uit verzekeringen dat in 2021 € 66,8 miljoen bedraagt en daarmee net als het vorig boekjaar op een bijzonder hoog niveau ligt (2020: € 69,2 miljoen). Dit wordt in grote mate veroorzaakt doordat het wegverkeer op een lager niveau ligt als gevolg van de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waardoor er in 2020 en 2021 minder schades zijn gemeld.

De wereldwijde beurzen stegen, zeker de eerste 9 maanden in 2021, bijna onafgebroken, terwijl 2020 nog een relatief zwak beursjaar was door de economische onzekerheid als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor steeg het beleggingsresultaat naar € 19,9 miljoen en kwam daarmee € 14,9 miljoen hoger uit dan het beleggingsresultaat in 2020 (€ 5,0 miljoen). Daarnaast hebben we een positieve herwaardering op onze vastgoedportefeuille gerealiseerd; met name voor onze woningportefeuille hebben we geprofiteerd van de waardestijgingen in de Nederlandse huizenmarkt. 

Met het sterke resultaat uit verzekeringsactiviteiten heeft Bovemij in 2021 de branche opnieuw extra kunnen ondersteunen, onder andere door onze zakelijk verzekerde klanten een tweede ‘eenmalige’ coronakorting op de premie te verstrekken en door de zakelijke premies opnieuw niet te indexeren.

Daarnaast stellen de positieve resultaten ons in staat om de dienstverlening, die zich steeds meer op de platforms viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl richt, te verbeteren zodat we Bovemij en de branche klaar maken voor de toekomst. Tevens zijn er investeringen geweest om het fundament te leggen voor de digitalisering van ons gehele bedrijf. 

Doordat hier de kosten voor de baten uitgaan, steeg het verlies uit niet-verzekeringstechnische activiteiten in 2021 naar € 24,6 miljoen (2020: € 5,0 miljoen).

In de andere baten en lasten zijn in 2020 en 2021 de verwachte kosten voor de afkoop van de pensioenindexatie voor inactieven opgenomen en is in 2020 het verkoopresultaat, dat is gerealiseerd bij de verkoop van Bovemij Services B.V.,  opgenomen.

Onze verzekeringsresultaten

Verdere afbouw niet-strategische portefeuilles

De bruto geboekte premie van Bovemij is in 2021 met € 11,3 miljoen (3,0%) gedaald naar € 366,5 miljoen (2020: € 377,8 miljoen). De daling ligt in lijn met de strategie om verzekeringsrisico’s in de niet-strategische portefeuilles af te bouwen en te focussen op de portefeuilles die een directe link met het BOVAG-netwerk hebben. De afbouw van niet-strategische portefeuilles is met name terug te zien in een daling van de premie in de volmachten- en inkomensportefeuille. De premie in de zakelijke en de particuliere auto- en tweewielerportefeuilles nam in 2021 met 3,6% toe.

Laag schadepercentage

Als gevolg van het afgenomen wegverkeer door de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, daalde het netto schadepercentage in 2020 naar een historisch laag niveau van 51,1%. In 2021 nam het netto schadepercentage met 2,5 procentpunt toe naar 53,6%, maar ligt nog altijd ruim onder de schadepercentages in de periode voor de coronapandemie.  De toename van het schadepercentage is waarneembaar in de verschillende verzekeringsbranches, met uitzondering van de schadecijfers van de ongevallen- en ziekteverzekeringen waar het schadepercentage in 2021 op een lager niveau ligt dan in 2020.

Verbetering bedrijfskosten

De bedrijfskosten – bestaande uit interne beheers- en personeelskosten en aan externen afgedragen acquisitiekosten – dalen in 2021 met € 6,4 miljoen naar € 91,5 miljoen en dalen als percentage van de netto verdiende premie naar 26,8% (2020: 28,7%). De daling in beheers- en personeelskosten ten opzichte van 2020 wordt mede gerealiseerd doordat de kosten van de groep die niet aan specifieke bedrijfsonderdelen zijn toe te rekenen, niet langer aan deze bedrijfsonderdelen worden toegerekend. De acquisitiekosten als percentage van de netto verdiende premie nemen in 2021 toe naar 14,8% (2020: 13,8%).

Zeer goed beleggingsresultaat

Het beleggingsresultaat is in 2021 uitgekomen op € 19,9 miljoen en is daarmee € 14,9 miljoen hoger dan het beleggingsresultaat in 2020 van € 5,0 miljoen. De verbetering van het beleggingsresultaat wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de ontwikkeling in de aandelenportefeuille van Bovemij. Gedragen door de ontwikkeling van de wereldwijde beurskoersen, behaalde Bovemij in 2021 een resultaat van € 14,2 miljoen op de aandelenportefeuille (2020: € 0,3 miljoen). Binnen de beperkte risicobereidheid op beleggingsrisico’s heeft Bovemij het afgelopen jaar een positie in Nederlandse staatsobligaties aangekocht om zo de nog altijd ruim aanwezige liquiditeiten af te bouwen.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsvereisten hebben betrekking op de onder toezicht staande verzekeringsonderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij en zijn gebaseerd op Solvency II grondslagen. De solvabiliteitsratio van dochteronderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij bedraagt 212% (2020: 205%).

In de berekening van de solvabiliteit wordt rekening gehouden met alle voor N.V. Schadeverzekering-Maatschappij relevant geachte risico’s. Voor een toelichting op het intern vastgestelde streefniveau (appetite) van de solvabiliteit wordt verwezen naar het Verslag van de Raad van Bestuur, paragraaf Risicomanagement en hierin naar de sub-paragraaf Kapitaal- en dividendbeleid.

Onze financieringsresultaten

Ontwikkeling financieringsportefeuille

Eind 2021 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande financieringen € 302,0 miljoen (eind 2020: € 346,3 miljoen). In 2021 daalde de boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 44,3 miljoen doordat er minder nieuwe financieringen werden ingezet en doordat er afscheid werd genomen van klanten om het risicoprofiel van de portefeuille te verbeteren.

Positief resultaat in 2021

In 2021 heeft het bedrijfsonderdeel Financieringen een winst voor belastingen van € 0,2 miljoen gerealiseerd, een verbetering van € 0,6 miljoen ten opzichte van het verlies voor belastingen van € 0,4 miljoen in 2020. De brutomarge als percentage van de gemiddeld uitstaande financieringen verbeterde in 2021 naar 2,9% (2020: 2,3%). De verbetering van de brutomarge is het gevolg van het verbeterde risicoprofiel van de portefeuille, waardoor er in 2021 minder aan de voorziening voor mogelijk oninbare leningen toegevoegd hoefde te worden. Door de daling van de gemiddeld uitstaande financieringen en door additionele kosten voor de verbetering van het risicoprofiel van de portefeuille, namen de beheerskosten als percentage van de gemiddeld uitstaande financieringen in 2021 toe naar 2,8% (2020: 2,4%).

Data en platforms

Data en platforms ondersteunen de mobiliteitsbranche

In 2018 lanceerden BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsplatform viaBOVAG.nl. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming BOVAG Bovemij Platform B.V. waarin viaBOVAG.nl is ondergebracht.

In 2021 is Bovemij gestart met het opzetten van viaBovemij.nl, het platform waarop de mobiliteitsbranche wordt geholpen op het gebied van omzet, efficiency en continuïteit. 

RDC levert data-intelligentie en datadiensten aan zowel de mobiliteitsbranche als intern aan de overige bedrijfsonderdelen van Bovemij. De data en diensten van RDC zullen de komende jaren steeds meer gericht worden op de ondersteuning en realisatie van de mobiliteitsplatforms viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl. 

Financiële prestaties

De omzet van de platforms steeg in 2021 van € 1,1 miljoen naar € 1,9 miljoen. Doordat er in 2021 aanzienlijke kosten zijn gemaakt voor het op- en uitbouwen van de platforms en de naamsbekendheid van de platforms, bedraagt het verlies voor belastingen in 2021 € 15,3 miljoen (2020: € 5,7 miljoen verlies voor belastingen). Het verlies voor belastingen wordt in 2021 versterkt door het eenmalig effect van een bijzondere waardevermindering van € 2,3 miljoen op de waarde van de intern ontwikkelde software van viaBOVAG.nl. Het resultaat van BOVAG Bovemij Platform B.V. is voor 100% in de resultatenrekening van Bovemij opgenomen en vervolgens gecorrigeerd voor het 50%-aandeel in het resultaat na belastingen dat niet voor rekening van Bovemij komt.

Het jaar 2021 heeft voor viaBovemij.nl in het teken gestaan van het ontwikkelen van het platform en de eerste proposities op het platform, waardoor er in 2021 nog geen omzet en al wel kosten zijn verantwoord.

In 2021 daalde het resultaat van RDC, met name door eenmalige investeringen ter realisatie van de strategie, met € 0,9 miljoen naar een verlies van € 1,0 miljoen (2020: verlies van € 0,1 miljoen).

Autotrust

In 2021 heeft Bovemij door de overname van Autotrust haar diensten uitgebreid met garanties en onderhoudsabonnementen. Bij de overname is een goodwill van € 7,2 miljoen onderkend die over een periode van 10 jaar wordt afgeschreven. In 2021 heeft Autotrust een omzet van € 6,2 miljoen en een resultaat voor belastingen van € 0,9 miljoen gerealiseerd. De gerealiseerde resultaten van Autotrust over 2021 liggen in lijn met de verwachtingen waarop de overname is gebaseerd.

Holding en Bovemij Interne diensten

In het resultaat van de Holding en Bovemij Interne diensten zijn de niet doorbelaste holdingkosten en de kosten van groepsbrede initiatieven verantwoord. Deze groepsbrede initiatieven zijn zowel gericht op de ondersteuning alsmede op de realisatie van de strategie van Bovemij.

Kasstroomoverzicht

De kasstroom uit operationele activiteiten van Bovemij bedroeg in 2021 € 77,1 miljoen en is met € 17,9 miljoen verbeterd ten opzichte van 2020. Deze stijging heeft meerdere oorzaken maar is met name veroorzaakt doordat in 2021 per saldo meer Financial Lease-financieringen zijn afgelost dan verstrekt.

De uitgaande kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten was in 2021 € 12,0 miljoen groter dan in 2020, met name wegens de acquisitie van Autotrust (effect € 5,4 miljoen).

De kasstroom uit financieringsactiviteiten was € 38,1 miljoen negatief, met name veroorzaakt door de financiering van de auto-lease activiteiten, waarbij per saldo € 27,8 miljoen meer leningen zijn afgelost dan opgenomen.