Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is een breed begrip en eigenlijk een combinatie van meerdere aspecten. Het betekent ‘het goede doen’ voor mens, milieu, maatschappij en dier. Ofwel het beschermen van de aarde, het behouden van natuurlijke grondstoffen, het voorkomen van vervuiling en verspilling en het respectvol omgaan met mensen en dieren.

Bovemij onderkent het belang van duurzaamheid en voelt zich verantwoordelijk hiernaar te handelen. Vanuit dit uitgangspunt is in 2021 een proces gestart om duurzaamheid hoger te prioriteren in de organisatie. Door het gezamenlijk vaststellen van ambities, doelen, acties en verantwoordelijken wil Bovemij duurzaamheid ook daadwerkelijk borgen in de organisatie. Daartoe is een werkgroep in het leven geroepen. Bij de totstandkoming van het ambitiedocument duurzaamheid dat eind 2021 is opgeleverd zijn diverse interne en externe stakeholders betrokken, onder wie klanten, de medewerkers van Bovemij, samenwerkingspartners en duurzaamheidsexperts.

Achtergrond

De definitie van duurzaamheid is erg breed. Als men spreekt over duurzaamheid, dan spreekt men van ‘voorzien in de behoeftes van de huidige generatie, zonder de voorziening van behoeftes van volgende generaties in gevaar te brengen’ (Our Common Future van de commissie Brundtland , WCED, 1987). Alle behoeftes van de mens worden hier in meegenomen. Dus ook de behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, voldoende beweging, een prettige leefomgeving en meer.

Deze brede definitie van duurzaamheid is ook terug te vinden in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Door doelen te stellen kan er actief worden toegewerkt naar het bereiken ervan. Daarnaast geven de doelen houvast om focus aan te brengen. Daar waar invloed uit te oefenen valt, draagt iedereen (individuen en organisaties) op zijn of haar eigen manier bij. Want als alles belangrijk is, is niks meer belangrijk. De keuze voor specifieke doelen geeft richting en focus.

Ondanks de houvast die de SDG’s bieden, blijft duurzaamheid vaak nog abstract. Het concreet maken van de invloed die de organisatie heeft, start met het in kaart brengen van het speelveld. Duurzaamheid (en de ambitie) heeft betrekking op zowel de interne organisatie als het externe speelveld.

De interne organisatie omvat activiteiten die direct binnen het bereik van de eigen organisatie liggen (zoals het energieverbruik) en de eigen medewerkers (zoals duurzame inzetbaarheid). Het hoofddoel is het verduurzamen van de eigen organisatie. Het externe speelveld ligt buiten de organisatie. Hierbij is aandacht voor de klant, keten, samenwerkingspartners (denk aan leveranciers) en de maatschappij.

Materialiteit

Zoals eerder aangegeven kan niet alles belangrijk zijn. Het aanbrengen van prioritering in duurzaamheidsthema’s ondersteunt een organisatie bij het daadwerkelijk aan de slag gaan met thematiek waar de meeste impact behaald kan worden. Dit wordt ook wel materialiteit genoemd. De significatie (of materialiteit) wordt bepaald op basis van twee factoren:

  1. De mate van impact die de (verandering van) onderwerpen teweeg brengt op verschillende factoren buiten de organisatie;

  2. De mate van enthousiasme en ambitie binnen de organisatie.

De materiële speerpunten vormen de basis voor een haalbare duurzaamheidsstrategie. Voor die thema’s die materieel zijn bevonden, worden doelstellingen bepaald.

Duurzaamheidsambitie van Bovemij

Bovemij beweegt naar een duurzame strategie. Voordat specifieke doelen en acties worden vastgelegd, is het belangrijk om terug te gaan naar de kern. Waarom doet Bovemij dit? Wat drijft de organisatie om zich in te zetten voor een betere wereld?

Why

De wereld staat voor grote uitdagingen en daar waar wij invloed kunnen hebben, moeten wij onze verantwoordelijkheid in nemen. De uitdagingen in onze branche zijn groot, de positieve impact die we samen kunnen maken daarmee ook.

Wij willen met Bovemij een positieve bijdrage leveren aan de transitie van de mobiliteitsbranche. Wij zien dat de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energietransitie, gezondheid en welzijn enorm zijn. Hierin hebben wij een verantwoordelijkheid en wij willen deze verantwoordelijkheid ook nemen richting onze medewerkers, onze directe omgeving en de branche waarin wij opereren.

Duurzaamheid is geen randvoorwaarde meer, maar raakt de kern van ons bedrijf. Het is onlosmakelijk verbonden met onze gehele bedrijfsvoering. Wij willen onze klanten helpen succesvol te ondernemen, en daar maakt duurzaamheid een integraal onderdeel van uit.

How?

We doen het stap voor stap. We beginnen dichtbij huis: onze eigen organisatie. En gaan dan steeds een stapje verder door de mensen om ons heen mee te nemen: onze collega’s, ondernemers, samenwerkingspartners en klanten. Zo willen we een positieve bijdrage leveren aan de transitie van de mobiliteitsbranche door samen duurzaam vooruit te gaan.

What? 

Wij hebben doelstellingen geformuleerd op zes thema’s waarop wij een positieve
impact willen en kunnen maken.

Naar een long list van relevante organisatiethema’s

Vanuit de brede, wereldse thema’s omtrent duurzaamheid is gewerkt aan het definiëren van organisatiespecifieke thema’s voor Bovemij. De thema’s vanuit de SDG’s en het Global Reporting Initiative zijn teruggebracht naar thema’s toepasbaar op Bovemij. Deze thema’s zijn aangevuld met suggesties vanuit de organisatie zelf, van externe stakeholders en experts én door te onderzoeken hoe soortgelijke bedrijven met duurzaamheid omgaan. De longlist aan relevante organisatiethema’s is geplot in de materialiteitsmatrix, wat geresulteerd heeft in de materiele thema’s (op dit moment) voor Bovemij.

Materiele thema’s voor Bovemij gelinkt aan de Sustainable Development Goals

Op basis van de materialiteitsmatrix is gekozen voor de zes thema’s waar veel enthousiasme voor is en waarmee Bovemij zoveel mogelijk impact kan hebben.

  1. Duurzame producten en diensten met aandacht voor het ondersteunen van klanten met duurzaamheid en het creëren van bewustwording bij klanten

  2. Samenwerkingspartners, met aandacht voor het actief opzoeken van samenwerkingen en het creëren van bewustwording bij leveranciers

  3. Duurzaam beleggen

  4. Werkgeluk met aandacht voor opleiding en ontwikkeling, inclusiviteit en diversiteit en gezondheid en levensstijl

  5. Aandacht voor milieu met aandacht voor duurzame energie, duurzaam grondstof- en materiaalgebruik en duurzame mobiliteit van medewerkers

  6. Maatschappelijke betrokkenheid

NB: Bovenstaande volgorde betreft geen onderlinge prioritering van de thema’s. Het zijn alle materiele thema’s waar Bovemij de komende jaren mee aan de slag gaat.

De werkgroep Duurzaamheid heeft een eerste opzet voor de doelstelling per materieel thema gemaakt, zodat de nog aan te stellen thematrekkers in 2022 direct aan de slag kunnen.

Doorkijk

We zijn blij dat we als organisatie in 2021 veel stappen hebben gezet in het vormen van een visie op het gebied van duurzaamheid en het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen. Niet alle activiteiten zijn nieuw; veel hangt nauw samen met wat Bovemij op dit moment al doet en in de toekomst op een duurzame manier gaat doen. Het gaat daarbij vooral om het formaliseren van huidige patronen en de overgang van ‘toevallig duurzaam’ naar ‘structureel duurzaam’.

Om voldoende tempo binnen de thema’s te behouden, wordt een thematrekker per materieel thema aangesteld. De thematrekker voelt zich verantwoordelijk om doelstellingen vast te stellen en bijbehorende acties in gang te zetten. Ook vormt de thematrekker het algemeen aanspreekpunt voor het thema.

De uitwerking en opvolging van de materiele thema’s wordt zo veel mogelijk binnen bestaande overlegstructuren belegd. Het zijn geen parallelle stromen, maar dienen de in gang gezette digitale transitie van Bovemij te versterken. Om de samenhang tussen de verschillende onderdelen te borgen, wordt invulling gegeven aan de rol van Sustainability Officer, die over voldoende kennis, mandaat en enthousiasme beschikt om duurzaamheid verder door te voeren in de organisatie. De Sustainability Officer is samen met de thematrekkers verantwoordelijk voor de kwartaalrapportage Duurzaamheid en een jaarlijkse review van de Materialiteitsmatrix.

Slotwoord

Het ambitiedocument duurzaamheid vormt de basis voor alle stappen die we komende jaren op duurzaamheidsgebied gaan zetten. Het zal ervoor zorgen dat we niet meer toevallig aan duurzaamheid doen, maar structureel. We doen dat stap voor stap en zullen steeds een stapje verder zetten. Zo willen we een positieve bijdrage leveren aan de transitie van de mobiliteitsbranche door samen duurzaam vooruit te gaan.