3. Eigen vermogen

2021

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.035

32.010

8.842

3.098

126.499

48.834

221.318

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

48.834

-48.834

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

3.654

-

-3.654

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

-2.821

2.821

-

-

Inkoop/verkoop eigen certificaten

-

-

-

-

-1.204

-

-1.204

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-11.089

-

-11.089

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

46.627

46.627

Stand per 31 december

2.035

32.010

12.496

277

162.207

46.627

255.652

De wettelijke reserve, zijnde € 277.000,-, betreft een wettelijke reserve in verband met niet volledig door Bovemij N.V. gehouden deelnemingen.

Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal acht miljoen euro (€ 8.000.000,-). Dit betreft veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen van nominaal twintig eurocent (€ 0,20). Hiervan zijn geplaatst en volgestort tien miljoen honderddrieënzeventigduizend driehonderdzevenentwintig (10.173.327) gewone aandelen van twintig eurocent (€ 0,20).

Per balansdatum houdt Bovemij N.V. voor een bedrag van € 3.829.000,- eigen certificaten. Dit betreft 101.830 certificaten waarvan de boekwaarde per 31 december 2021 € 37,60 per stuk bedraagt. De inkoop van eigen certificaten houdt verband met de verplichte terugkoopregeling van certificaten die Bovemij heeft bij medewerkers bij uitdiensttreding. De waarde van de eigen certificaten in het bezit van Bovemij N.V. is bij het eigen vermogen in mindering gebracht op de overige reserves. In 2021 heeft Bovemij 33.719 eigen certificaten ingekocht. 

De post inkoop/ verkoop eigen certificaten wordt met name verklaard en nader toegelicht onder de beloning bestuurders.

2020

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.035

32.010

8.470

3.834

104.820

31.133

182.302

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

31.133

-31.133

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

372

-

-372

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

-736

736

-

-

Inkoop/verkoop eigen certificaten

-

-

-

-

-153

-

-153

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-9.665

-

-9.665

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

48.834

48.834

Stand per 31 december

2.035

32.010

8.842

3.098

126.499

48.834

221.318

Bestemming van het resultaat 2020

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2021 is besloten € 11.089.000,- uit te keren als dividend. Dit in lijn met het reserverings- en dividendbeleid en rekening houdend met een voor de vennootschap toereikend geachte solvabiliteit. Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel voor bestemming van het resultaat 2021

Met inachtneming van het kapitaalbeleid van Bovemij N.V. heeft de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorgesteld om 30% van het resultaat na belasting uit te keren als dividend en het resterende gedeelte van het resultaat na belastingen toe te voegen aan de overige reserves. Dit betekent dat een bedrag van € 13.937.000,- (€ 1,37 per aandeel) ter beschikking staat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt het bedrag van € 13.937.000,- uit te keren als dividend en dit op 20 mei 2022 betaalbaar te stellen.