11. Schulden

Voor schulden uit herverzekering en uit direct verzekering  is de boekwaarde een redelijke schatting van de reële waarde.

Schulden aan kredietinstellingen

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

203.860

189.052

Opgenomen

45.055

77.388

Afgelost

-73.068

-62.580

Stand per 31 december

175.847

203.860

De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € 175.847.000,- (2020: € 203.860.000,-) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten. Voor een bedrag van € 110.188.000,- (2020: € 139.175.000,-) bedraagt de looptijd van de financieringen tussen de één en de vier jaar. De maximale looptijd van schulden aan kredietinstellingen is vier jaar en de gemiddelde rentevoet bedraagt 1,7% (2020: 1,4%).

De reële waarde van de schulden aan kredietinstellingen is geschat door de contante waarde van de leningen te berekenen. Het rentepercentage van 1,67% is op basis van de rente die Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. betaalt op haar meest recente tranche onder de kredietfaciliteit. De reële waarde van de schulden aan kredietinstellingen bedraagt € 175.419.000,- ( 2020: € 203.759.000,-). De reële waarde is lager, omdat de leningen een vaste rentestructuur hebben waarbij de huidige marktrente hoger is dan de contractueel afgesproken rente.

Bovemij N.V. staat garant voor de verplichtingen die uit hoofde van externe financiering door Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. zijn aangegaan. Deze garantstelling heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de externe financiering, ingaande vanaf 23 april 2021. Ultimo 2021 voldoet Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. aan de financiële kengetallen uit het convenant met haar financiers. Deze kengetallen zijn: rendement boven € 0,- (ultimo 2021:€ 313.000,-) en een solvabiliteit van ten minste 15% (ultimo 2021: 18,2%).

Belastingen en premies sociale verzekeringen

(in duizenden euro's)

2021

2020

Assurantiebelasting

2.318

2.193

Sociale lasten

282

490

Totaal

2.600

2.683

Overige schulden

(in duizenden euro's)

2021

2020

Crediteuren

11.995

12.303

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

70

-

Vooruitgefactureerde omzet RDC

515

576

Overige schulden

1.301

785

Totaal

13.881

13.664

Alle schulden, met uitzondering van de hiervoor reeds gespecificeerde schulden aan kredietinstellingen, hebben een kortlopend karakter waarbij geen rente in rekening wordt gebracht. De boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde.