3. Vorderingen

Voor vorderingen uit herverzekering en uit direct verzekering  is de boekwaarde een redelijke schatting van de reële waarde.

Vorderingen uit herverzekering

Voor de jaren vanaf 2021 treedt Bovemij op als herverzekeraar van het WIA Construct IV. De vordering op N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken volgend uit deze herverzekering is op de balans van Bovemij opgenomen onder de vordering uit herverzekering en bedraagt € 5.448.000,- 

Vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

51.723

44.889

Onttrekking/toevoeging WIA-construct III

-16.187

6.834

Stand per 31 december

35.536

51.723

De vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering hebben betrekking op de in WIA Construct III gezamenlijk met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken uitgevoerde WIA-verzekering voor de BOVAG-branche en de NVKL-branche. 

De boekwaarde van de vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering zijn een redelijke inschatting van de reële waarde en deze vorderingen zullen naar verwachting niet binnen twaalf maanden na balansdatum worden afgewikkeld. In 2021 zijn er, evenals voorgaand jaar, geen bijzondere waardeverminderingen onderkend.

Vorderingen uit hoofde van Financial Lease

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

328.958

322.593

Financieringen verstrekt

136.903

160.097

Financieringen afgelost

-175.510

-150.541

Voorziening oninbare financial leasevorderingen

-2.011

-3.191

Stand per 31 december

288.340

328.958

De vorderingen uit hoofde van financial lease bestaan uit leaseovereenkomsten waarbij de lessee het economisch eigendom van het voertuig heeft en Bovemij als lessor het juridisch eigendom. Deze leasecontracten kennen een vast rentepercentage gedurende de looptijd van het contract. Contracten kunnen stilzwijgend worden verlengd.

De Voorziening oninbare financial leasevorderingen is per balansdatum € 2.011.000,-. Deze voorziening bestaat voor € 1.706.000 uit de verdere afwikkeling (achterstandstermijnen) van een in 2021 ontbonden leaseportefeuille op een leasemaatschappij welke reeds waren voorzien in per eind 2020. Het resterende bedrag van de voorziening heeft voornamelijk betrekking op betalingsachterstanden bij een actieve leaseportefeuille van een leasemaatschappij.

De Voorziening oninbare financial leasevorderingen is in 2021 gedaald met € 1.180.000.-. Per saldo is er circa € 1.299.000 aan de voorziening onttrokken en benut voor de afwikkeling van leaseportefeuilles waarop was voorzien per eind 2020. Aanvullende verliezen in 2021 uit hoofde van de afwikkeling leaseportefeuilles, waarvoor niet was voorzien, zijn verantwoord onder bijzondere waardevermindering leasevorderingen in de winst en verliesrekening en bedragen € 1.323.000,-. Er is per saldo voor circa € 109.000 euro gedoteerd aan de voorziening, deze dotatie heeft betrekking op nieuwe ontstane betalingsachterstanden.

Voor een bedrag van € 93.864.000,- bedraagt de looptijd van de vorderingen uit hoofde van financial lease korter dan één jaar, een bedrag van € 194.206.000,- heeft een looptijd tussen de één en vijf jaar en een bedrag van € 270.000,- heeft een looptijd langer dan vijf jaar. De maximale looptijd van vorderingen uit hoofde van financial lease is zes jaar en de rente bedraagt tussen de 3,4% en 8,6%. Als zekerheid voor de vordering uit hoofde van financial lease zijn achtergestelde leningen gestort door kredietnemers, zie 8. Achtergestelde leningen.

De bruto investering bestaat uit de aankoopwaarde van de auto onderliggende aan de lease en geactiveerde initiële directe kosten. De contante waarde van de financial leaseportefeuille, bestaande uit aflossing en rente, wordt verdisconteerd tegen de impliciete rentevoet uit het leasecontract. Omdat de contante waarde verdisconteerd wordt tegen de impliciete rentevoet en alle betalingen gegarandeerd zijn inclusief de restwaarde door de terugkoopverplichting, is de bruto investering in de lease minimaal gelijk aan de contante waarde.

Er zijn geen onverdiende rentebaten. Er zijn geen cumulatieve waardeverminderingen op de contante waarde in mindering gebracht. Voorzieningen voor oninbaarheid voor reeds gefactureerde leasetermijnen staan verantwoord onder de overige vorderingen. 

Er zijn geen voorwaardelijke leasebetalingen verwerkt als opbrengst omdat er geen aanvullende voorwaarden zijn op de leasebetalingen, anders dan het verstrijken van tijd. 

De reële waarde van de vorderingen uit hoofde van financial lease wordt geschat op basis van de verwachte kasstromen die worden verdisconteerd tegen het rentepercentage dat Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. op de laatst opgenomen tranche aan kredietinstellingen betaalt. De geschatte reële waarde van de vorderingen uit hoofde van financial lease bedraagt € 301.904.000,- (2020: € 339.090.000,-).

Overige vorderingen

(in duizenden euro's)

2021

2020

Debiteuren niet-verzekeringstechnische activiteiten

3.692

5.446

Te vorderen omzetbelasting

3.098

3.765

Te vorderen vennootschapsbelasting

2.113

780

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

-

282

Nog te factureren omzet RDC

1.623

1.794

Vooruitbetaalde kostenfacturen

2.539

2.369

Overige vorderingen

1.108

2.114

Stand per 31 december

14.173

16.550

De overige vorderingen hebben overwegend een kortlopend karakter en bevatten geen materieel kredietrisico, de boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde.