Duurzaam ondernemen

De uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energietransitie, gezondheid en welzijn zijn enorm. Wij zijn ervoor om mobiliteitsbedrijven succesvol te laten ondernemen; Bovemij is van en voor de branche. Dat betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben en voelen richting onze klanten, de branche waarin wij opereren, onze directe omgeving en richting onszelf als bedrijf. Het is onze ambitie en taak om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche.

Duurzaamheid is geen randvoorwaarde meer, maar raakt de kern van ons bedrijf. Het is onlosmakelijk verbonden met onze gehele bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen gaat voor Bovemij stap voor stap. We beginnen dicht bij huis, onze eigen organisatie. En gaan dan steeds een stapje verder. We willen een positieve bijdrage leveren aan de transitie van de mobiliteitsbranche door samen duurzaam vooruit te gaan. Daarin nemen we de mensen om ons heen mee: onze collega’s, ondernemers, samenwerkingspartners en klanten.

Hiervoor hebben we doelstellingen geformuleerd op zes thema’s waarop wij een positieve impact willen en kunnen maken.

Thema’s

Vanuit de brede en mondiale duurzaamheidsthema’s heeft Bovemij gewerkt aan het definiëren van thema’s die specifiek voor de organisatie Bovemij gelden. Deze thema’s kwamen tot stand, mede door suggesties vanuit de organisatie zelf, van externe stakeholders en experts én door te onderzoeken hoe soortgelijke bedrijven met duurzaamheid omgaan. Zo ontstond een longlist van organisatiethema’s die intern zijn geprioriteerd op impact. Dit is te zien in deze materialiteitsmatrix. In 2023 gaan we deze materialiteitsmatrix updaten op basis van de nieuwe Europese richtlijn voor verslaggeving, de CSRD.

Kijkend naar de materialiteitsmatrix heeft Bovemij ervoor gekozen de volgende materiële thema’s verder uit te werken:

 1. Aandacht voor het milieu met aandacht voor duurzame energie, duurzaam grondstof- en materiaalgebruik en duurzame mobiliteit van medewerkers

 2. Maatschappelijke betrokkenheid

 3. Werkgeluk met aandacht voor opleiding & ontwikkeling, inclusie & diversiteit en gezondheid & levensstijl

 4. Samenwerkingspartners, met aandacht voor het actief opzoeken van samenwerkingen en het creëren van bewustwording bij leveranciers

 5. Duurzaam beleggen

 6. Duurzame producten en diensten met aandacht voor het ondersteunen van klanten met duurzaamheid en het creëren van bewustwording bij klanten

Voor elk thema is een trekker vanuit de organisatie aangewezen die dit thema verder uitwerkt. Samen met de Sustainablity Officers vormen zij de projectgroep Duurzaamheid.

Aandacht voor het milieu

Een van de materiële thema's is dat we intern aandacht besteden aan het milieu. Zo gaan we voor duurzame energie, duurzaam grondstof- en materiaalgebruik en duurzame mobiliteit van medewerkers. Impact maken we door milieubewust te zijn in onze bedrijfsvoering en duurzaam om te gaan met de beschikbare energiebronnen. Zo zorgen we voor een zo laag mogelijke belasting van het milieu. Voor dit thema hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. Op die doelstellingen hebben we in 2022 de volgende concrete resultaten behaald:

 • Bovemij streeft naar een toename van de reisbewegingen van haar medewerkers met duurzaam vervoer (fiets, openbaar vervoer, hybride- en elektrische auto).
  In 2022 is gemeten dat 34,6% van de medewerkers overwegend een duurzaam vervoersmiddel gebruikt voor woon-werkverkeer. Het doel voor 2023 is 40%. Van ons wagenpark is 30% emissievrij. Emissievrij wil zeggen dat er geen fossiele brandstof wordt gebruikt. Voor 2023 hebben we 35% emissievrij als doel gesteld.

 • Bovemij koopt haar energie groen in en vermindert ieder jaar haar CO2-voetafdruk.
  Afgelopen jaar was 65% van de ingekochte energie groen. Het meten van de CO2-voetafdruk is gedaan op basis van het verbruik van gas en elektra van de panden in eigendom. Hierbij is een jaarlijkse daling te zien die we willen continueren. In 2023 willen we hierover gaan rapporteren. Voor de panden in eigendom is het doel om in 2023 100% groene stroom in te kopen. 

  In de afgelopen jaren zijn er in de panden die in eigendom zijn (Grootebroek en Nijmegen) diverse duurzaamheidsverbeteringen uitgevoerd om het energieverbruik te verminderen en ter verbetering van het energielabel. Het kantoor in Grootebroek (een oud klooster) heeft door onder andere ledverlichting en spouwmuurisolatie energielabel C gekregen. Het hoofdkantoor in Nijmegen heeft door het toepassen van ledverlichting en aanpassingen in de afstelling van de klimaatinstallatie energielabel B gekregen. Daarnaast is onze locatie in Amsterdam per 1 januari 2023 verhuisd naar de MediArena in Amsterdam. Dit kantoorpand heeft energielabel A, mede doordat het pand is aangesloten op de stadsverwarming en gebruikmaakt van koude- en warmteopslag in de bodem.

  De rapportage over de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit is uitgesteld en gaat naar verwachting in werking vanaf juli 2023. We gaan onderzoeken of we hiervoor kunnen aansluiten bij het softwarepakket van AFAS dat we afnemen.

 • Facilitaire zaken koopt zo duurzaam mogelijk in.
  Van de totale inkoop vanuit de afdeling facilitaire zaken is 61% te kwalificeren als duurzaam op het gebied van duurzaam verantwoord en zo veel als mogelijk lokaal. De doelstelling voor 2023 doelstelling is 70%.
   

 • Afvalstromen worden separaat verzameld en gerecycled om daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen.
  In 2022 zijn we op de locaties in Nijmegen begonnen met het separaat inzamelen van diverse afvalstromen en het recyclen daarvan. Hiermee proberen we de hoeveelheid restafval te verminderen. Dit gaan we in 2023 ook doen op de locatie in Amsterdam. We hebben de intentie dit verder uit te rollen over alle locaties van Bovemij.

Maatschappelijke betrokkenheid

We willen impact maken bij alles wat we doen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Ons motto is niet voor niets ‘Samen Vooruit’. We versterken hiermee niet alleen de maatschappij, maar ook de zingeving voor onze medewerkers, ons werkgeverschap voor potentiële collega’s en ons merk richting klanten en stakeholders. Dat doen we op verschillende manieren:

 • Onze collega’s zetten zich als vrijwilliger in voor maatschappelijke organisaties.
  In 2022 is Bovemij founding partner geworden van de JINC Nijmegen. JINC gelooft dat alle kinderen talent hebben, ook als ze opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. De landelijke non-profit organisatie strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. JINC is inmiddels in 20 steden in Nederland actief.

  Vanaf 1 januari 2023 gaat de samenwerking tussen JINC en Bovemij van start. We helpen mee aan het opbouwen van JINC in Nijmegen en zijn daarmee tevens ambassadeur. Inmiddels hebben al 30 collega’s zich opgegeven om een bliksemstage aan te bieden of een sollicitatietraining te verzorgen. Doel is om in 2023 minimaal 50 medewerkers bij te laten dragen aan een JINC-activiteit. Hierbij wordt ook Jong Bovemij betrokken, een netwerkgroep van collega’s tot 31 jaar binnen Bovemij. Jong Bovemij ziet duurzaamheid en het begeleiden van de nieuwe generatie als een belangrijke waarde.

 • Onze geschenken voor medewerkers zijn duurzaam van aard.
  Onze medewerkers ontvangen enkele malen per jaar (bijvoorbeeld met Sinterklaas) een attentie van ons, om hen extra te bedanken voor hun inzet. Die geschenken zijn altijd duurzaam van aard. Zo was het sinterklaasgeschenk voor medewerkers dit jaar een kruidkoek, afkomstig van leverancier Trashure Taarten. In de sociale werkplaats van Trashure Taarten werken mensen met een migratieachtergrond, die gebruik maken van groentes en fruit die anders verspild zouden zijn.

  Ook de kerstpakketten waren duurzaam van aard. Medewerkers konden zelf kiezen welk kerstpakket zij wilden krijgen. In het ene pakket zaten ambachtelijk gemaakte producten van (lokale) zelfstandigen. Het andere pakket was een fitpakket, waarbij de medewerkers een wandeling met een boswachter of een MTB-clinic kregen aangeboden. Bijna zeventig collega's kozen ervoor hun pakket te doneren aan Stichting Quiet die armoede bestrijdt. Op de dag voor Kerst bezorgden vrijwilligers van de Stichting deze pakketten onder mensen die in armoede leven.

 • We ondersteunen als Bovemij minimaal eens per jaar een maatschappelijke organisatie financieel.
  Op de laatste werkdag voor Kerst organiseerden we Radio Bovemij, dat dit jaar als doel had om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting Quiet. Steeds meer mensen leven in Nederland in armoede. Stichting Quiet verzacht de impact van armoede. Dat doet de stichting onder andere door mensen – in samenwerking met ondernemers - gratis een dienst of product aan te bieden waar zij zelf geen geld voor hebben. Het grote doel: een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Uiteindelijk doneerden we samen € 5.500.

Werkgeluk

Wij willen een bedrijf zijn waar mensen met veel plezier, een hoge betrokkenheid en bruisend van energie hun werk doen binnen een veilige werkomgeving. Om het werkgeluk van Bovemij-medewerkers te stimuleren, hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd, en de volgende resultaten behaald:

 • Diversiteit en inclusie: onze medewerkers voelen zich gerespecteerd, betrokken en veilig.
  De maatschappij bestaat uit een diverse groep mensen. Mensen die verschillen op het gebied van geslacht, cultuur, etniciteit, seksuele geaardheid of leeftijd. Mensen die zijn opgegroeid in diverse sociale milieus, verschillende geloofsovertuigingen hebben of al dan niet een geestelijke of lichamelijke beperking hebben. Bovemij wil een afspiegeling zijn van de maatschappij waar zij deel van uitmaakt. We willen een organisatie zijn waar iedereen welkom is en zich ook welkom voelt. Waar we onszelf kunnen zijn en ons geaccepteerd en gerespecteerd weten als mens. In 2023 onderzoeken we waar we nu staan. Van daaruit willen we komen tot een gezamenlijk gedragen visie op diversiteit en inclusie. We gaan aan de slag met een beleidsstuk om deze thema’s te borgen in de organisatie en vertalen dit door naar concrete acties voor de komende jaren. 

 • Inzetbaarheid: het onderwerp inzetbaarheid (mede op basis van uitkomsten verzuimanalyse en inzetbaarheidsonderzoek) is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van Bovemij.
  In 2023 worden verschillende beleidsstukken ten aanzien van het arbobeleid herzien. Hierbij is het streven om een omgeving te creëren die de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Bovemij bevordert. De eerste herzieningen in 2023 zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het verzuimbeleid.

Duurzaam Beleggen

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij belegt een gedeelte van haar activa. Bij het inrichten van deze beleggingsportefeuille hebben we nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo hebben we als investeerder impact op de wijze waarop ondernemingen omgaan met mens, milieu en maatschappij. Voor duurzaam beleggen hebben we de volgende doelstelling geformuleerd:

 • Wij streven naar een beleggingsportefeuille die een positieve bijdrage levert op het gebied van Environment, Social and Governance (ESG).
  In het in 2022 opgestelde beleggingsbeleid is expliciet opgenomen dat ESG een integraal onderdeel is van het beleggingsproces. Ook staat in ons beleid dat we ons committeren aan het IMVO-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) voor de verzekeringssector. In 2023 krijgt dit verder vorm, omdat we een separaat ESG-beleggingsbeleid gaan opstellen. Bij de implementatie van ESG in onze beleggingsportefeuille sluiten wij in sterke mate aan bij inspanningen van onze vermogensbeheerder, vanuit de overtuiging dat een gezamenlijke aanpak efficiënter is en tot meer impact leidt.
   
  Bij beleggingskeuzes beoordelen wij niet alleen de impact op rendement, risico, vereist kapitaal en liquiditeit, maar ook de ESG-impact. Hierbij staan wij in beginsel open voor alle typen ESG-uitvoeringsvormen die voor ons beschikbaar zijn. Aanpassingen in de portefeuille worden, in lijn met ons uitgangspunt van een passief beheerde beleggingsportefeuille, stapsgewijs geïmplementeerd, bijvoorbeeld bij aanpassingen van het strategisch beleid en/of wanneer aantrekkelijke investeringsmogelijkheden worden geïdentificeerd.
   
  De eerste stap richting een positieve bijdrage van onze beleggingsportefeuille aan duurzaamheid is gestart vanuit de selectie van aandelenfondsen. Uitgangspunt is dat we niet beleggen in bedrijven die een zogeheten ‘UN Global Compact Fail’ en/of een lage MSCI ESG-rating hebben. Hierop sturen wij actief door dit op kwartaalbasis aan de hand van rapportages te bespreken in het Asset en Liability Committee (ALCO) van de verzekeraar. Als blijkt dat niet aan onze ESG-vereisten wordt voldaan, bespreken wij dit met onze vermogensbeheerder en wordt, indien nodig, de betreffende fondsmanager hierop aangesproken om zo verbetering te bereiken.

Samenwerkingspartners

Wij kiezen voor samenwerkingspartners die aansluiten bij onze eigen duurzaamheidsambitie en daarmee bijdragen aan onze toekomstbestendigheid en die van de branche. In 2022 is de uitvraag naar het beleid ten aanzien van duurzaamheid een vast onderdeel bij de leveranciersselectie. We hebben hieraan nog geen concrete selectiecriteria verbonden, maar dit gaan we in 2023 nader uitwerken. Verder schrijft ons beleid voor om zo veel mogelijk met lokale leveranciers te werken, en waar mogelijk met ondernemers uit het MKB.

We hebben voor onze samenwerkingspartners de volgende doelstelling geformuleerd:

 • Duurzaamheid is een intrinsiek onderdeel van inkoop en uitbestedingsbeslissingen.
  We hebben oog voor:

  • Duurzaamheid van de leveranciersrelatie;

  • Duurzaamheid van het betreffende product of de dienst;

  • Social Return on Investment;

  • Het milieu; 

  • Het lokale ondernemerschap, in het bijzonder het MKB.

Duurzame producten en diensten

We zien dat onze klanten steeds kritischer worden ten aanzien van ons acceptatiebeleid rond bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen, emissievrije auto's of duurzame investeringen in bedrijfshuisvesting. We realiseren ons dat we moeten meebewegen in de ontwikkelingen die er op het gebied van duurzame producten en diensten zijn. Zelfs op zo'n manier dat we onze klanten stimuleren om duurzame keuzes te maken. Bovemij ondersteunt haar klanten door middel van het aanbieden van specifieke producten en tools. We hebben een aantal concrete doelstellingen geformuleerd en hierop de volgende resultaten behaald:

 • Het verzekeren van duurzame producten (zoals emissievrije auto’s, laadpalen en zonnepanelen) in een bijbehorend product.
  Het product bedrijfsgebouwverzekering is in 2022 aangepast. Zo zijn ook de laadpalen voor elektrische voertuigen meeverzekerd. Ook hebben we de dekking bij overstromingen bij secundaire waterkeringen geïntroduceerd. Zo leveren we een bijdrage aan de klimaatbestendige inrichting van onze producten. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het repareren, onderhouden en tanken van waterstofauto's. De autoverzekering maken we aantrekkelijker voor duurzaam aangedreven voertuigen. Verder is 'Fiets' een belangrijke propositie voor Bovemij. Dit doen we uiteraard omdat dit een interessante markt is en we goede fietsverzekeringen willen aanbieden. Tegelijkertijd stimuleren we hiermee de groei van het fietssegment en dus ook duurzame mobiliteit.

 • Het proactief aanbieden van informatie met betrekkingen tot duurzame opties.
  In 2022 is contact gelegd met Erkend Duurzaam, het duurzaamheidskenmerk van de mobiliteitsbranche, om te bekijken hoe we elkaar verder kunnen brengen. Erkend Duurzaam is een initiatief van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit en is opgericht door BOVAG, FOCWA, RAI Vereniging en Stiba.

Corporate Sustainability Reporting Directive

De CSRD-richtlijn is een nieuwe Europese verslaggevingsrichtlijn die vereist dat bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan € 40 miljoen of een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen rapporteren over duurzaamheidsonderwerpen. Dat gaat over CO2-uitstoot, maar ook over biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Voor Bovemij zal deze richtlijn gelden vanaf 1 januari 2025.